W Centrum Aktywności Społecznej na osiedlu Wzgórze będą realizowane zajęcia świetlicowe, prowadzone będą zajęcia dla mieszkańców, m.in. z zakresu trenera rodziny czy coachingu, a także psychoterapeuty czy doradztwa branżowego z zakresu finansów, pracy czy prawa. W tym miejscu promowane będą również działania proekologiczne dla mieszkańców miasta. Dzieci mogą liczyć na bogatą ofertę zajęć animacyjnych, warsztaty kulinarne, ogrodnicze czy ekologiczne.

W ramach projektu przewiduje się prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, opiekę nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.

W CAS ma być zorganizowany punkt interwencji kryzysowej. Pomoc będzie udzielana nie tylko dzieciom, ale także rodzicom i osobom starszym. Będzie można skorzystać z pomocy psychologa, prawnika czy doradcy finansowego.

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Placówka zostanie utworzona w związku z realizacją przez Gminę Starachowice projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) z Programu Rozwój Lokalny. Obsługę administracyjną i finansową Świetlicy zapewni Centrum Usług Społecznych w Starachowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *