Rada Miejska w Starachowicach podczas sesji w dniu 15 grudnia 2023 r. przyjęła Strategię gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach do roku 2035 z uwzględnieniem wyzwań wynikających ze zmian demograficznych”, opracowaną przez Politechnikę Warszawką w ramach projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Z pełnym dokumentem można zapoznać się pod TYM adresem.

Strategia zawiera odniesienia i propozycje racjonalnego rozwoju wszystkich sektorów mieszkaniowych, w szczególności związane z poprawą stanu technicznego i dostosowaniem zasobów do wymogów zielonej transformacji i zwiększenia aktywności części podmiotów gospodarczych, np. Starachowickiego TBS czy deweloperów. Zagadnienia nowej strategii w sposób szczególny dotykają potrzeby zatrzymania i przyciągnięcia do miasta ludzi młodych, wydzielania z gminnego zasobu mieszkaniowego mieszkań dla specjalistów, potrzeb mieszkaniowych osób starszych i niepełnosprawnych.

Dokument opracowano w ścisłej współpracy pracowników UM, studentów oraz pracowników Politechniki Warszawskiej specjalizujących się w problematyce mieszkalnictwa. Do dyskusji i prac nad strategią zostali włączeni mieszkańcy, seniorzy, społeczna komisja mieszkaniowa oraz przedstawiciele STBS, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Dokument został poddany konsultacjom społecznym, podczas których wpłynęły uwagi od interesariuszy, które uwzględniono w opracowaniu

Główne wnioski:

• NSP 2021: 2600 mieszkań w Starachowicach jest niezamieszkałych (10,3% całego zasobu mieszkaniowego).

• Wśród miast o podobnej wielkości (35-55 tys. ludności) Starachowice wyróżniają się jednym z największych ubytków ludności w latach 2012-2021 (11,6%) i jedną z najniższych wartości wskaźnika produkcji mieszkaniowej (średnio 1,36 mieszkania oddanego do użytkowania na 1000 mieszkańców rocznie).

• Starachowice charakteryzują się stosunkowo wysoką wartością wskaźnika liczby mieszkań w zasobie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 445. Zdecydowana większość tych mieszkań znajduje się jednak w starych zasobach wymagających renowacji.

• Aż 60,8% jednostek mieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 2012-2021 znajduje się w obiektach budowanych przez osoby fizyczne na własny użytek. Tylko 5% mieszkań w tym okresie dostarczyła gmina, 9% TBS.

• Przewaga indywidualnego budownictwa jednorodzinnego nad instytucjonalnym budownictwem wielorodzinnym sprawia, że średnia powierzchnia mieszkalna przypadająca
na osobę w Starachowicach przyrasta wolniej niż w miastach o podobnej wielkości.

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyznaje priorytet zabudowie jednorodzinnej. Prowadzi to do kosztownej suburbanizacji i bardzo powolnego przyrostu zasobów mieszkaniowych.

• Na tle miast podobnej wielkości Starachowice wyróżniają się bardzo niskim stopniem pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (34%).

• W Starachowicach występuje zarówno jakościowy jak i ilościowy deficyt mieszkań.

• 1500 mieszkań jest w słabym stanie technicznym. Część z nich to pustostany. Do roku 2035 postulujemy wyburzenie 800 mieszkań nienadających się do zamieszkania

• Do roku 2035 w Starachowicach powinno powstać 2000 mieszkań o odpowiednim metrażu i standardzie.

• Prawie połowa z nich (900) powinna zostać wybudowana przez TBS.

• Prawie 1000 mieszkań zajmowanych obecnie przez samotnych seniorów może wrócić na rynek do roku 2035. Część z nich będzie mieć niski standard techniczny i będzie wymagać
usunięcia bądź sporych nakładów remontowych

• 200 mieszkań powinno być wynajmowanych poprzez SAN w 3035 (wykorzystanie pustostanów)

• Należy stopniowo podwyższać stawkę bazową czynszu mieszkań komunalnych

• Należy wybudować 50 mieszkań wspomaganych (sektor komunalny)

• Należy zwiększyć powierzchnię terenów pod zabudowę wielorodzinną

• Realizacja 200 mieszkań w formule kooperatyw mieszkaniowych w Starachowicach do roku 2035

• Utworzenie do roku 2026 banku danych gruntów, które gmina będzie mogła sprzedać kooperatywom

• Zinwentaryzowanie gminnego zasobu zabudowanych nieruchomości i wskazanie, które nieruchomości są możliwe do wykorzystania przez kooperatywy mieszkaniowe. Udostępnienie tych danych w ogólnomiejskim serwisie do 2026 roku.

Ostatnie aktualności

Projekt norweski. Wypełnij ankietę!

W związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego […]

Dzień Młodzieży w Pałacyku za nami!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kreatywności Pałacyk odbył się Dzień Młodzieży, którego głównym tematem było zdrowie psychiczne. […]

Podsumowanie projektu

- Dla Starachowic projekt norweski okazał się szansą na to, żeby skutecznie zniwelować skutki niżu demograficznego i procesu migracji. To […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *